شغل جواهرسازی در کانادا: درآمد و شرایط بازار کار

شغل جواهرسازی در کانادا: درآمد و شرایط بازار کار

کانادا به‌عنوان یک کشور مهاجرپذیر همیشه از نیروی کار حرفه‌ای و علم‌آموز که باعث رشد اقتصادی کشور است حمایت می‌کند. لذا اداره مهاجرت نیز اخیرا رویکردهایی را در این جهت پیاده‌سازی و اجرا کرده است. در این بین جواهرسازی یکی از شغل‌هایی است که به مهارت زیادی نیاز دارد که بیشتر استان‌های کانادا از آن استقبال می‌کنند. جواهرسازی در کانادا از درآمد خوبی برخوردار بوده و کسانی که در این حوزه مهارت دارند می‌توانند در کانادا مشغول به کار شوند.

ادامه مطلب